f
title
แขวงทางหลวงอ่างทอง
Angthong Highway
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 18/04/2565 แขวงทางหลวงอ่างทอง จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการงานงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ในทางหลวงหมายเลข ๓๒ ตอนควบคุม ๐๒๐๑ ตอน นครหลวง-อ่างทอง ตอน ๕ ระหว่าง กม.๔๓+๗๑๙-กม.๔๓+๗๒๐ จุดกลับรถหลวงปู่ทวด เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 11/03/2565 แขวงทางหลวงอ่างทอง โครงการพัฒนาและเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว เชิงประวัติศาสตร์ ฯ ทางหลวงหมายเลข ๓๑๙๕ ตอนควบคุม ๐๒๐๑ ตอน ลาดตาล-วิเศษชัยชาญ ระหว่าง กม.๑๘+๙๐๐ - กม.๒๒+๑๐๐ ตำบลอบทม อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง ระยะทาง ๓.๒๐๐ กิโลเมตร กำหนดเวลาทำการ ๒๑๐ วัน เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 10/03/2565 แขวงทางหลวงอ่างทอง งานจ้างเหมาทำการงานงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ในทางหลวงหมายเลข ๓๒ ตอนควบคุม ๐๒๐๑ ตอน นครหลวง-อ่างทอง ตอน ๕ ระหว่าง กม.๔๓+๗๑๙ - กม.๔๓+๗๒๐ จุดกลับรถหลวงปู่ทวด ปริมาณงาน ๑ แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 03/02/2565 แขวงทางหลวงอ่างทอง งานจ้างเหมาทำการงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาจราจร ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง และแผนผังแบบแปลนของสำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) ในทางหลวงหมายเลข 3064 ตอนควบคุม 0100 ตอน อ่างทอง - ปากดง ระหว่าง กม.1+328 - กม.10+115 (เป็นแห่งๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 01/02/2565 แขวงทางหลวงอ่างทอง ยกเลิกประกาศเผยแพร่ งานจ้างเหมาทำการงานตีเส้นแบ่งช่องจราจร เส้นขอบทาง และเครื่องหมายจราจรด้วยวัสดุสี THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE) ทล.33 ตอนควบคุม ตอนควบคุม 0201 ตอน นาคู - ป่าโมก ระหว่าง กม.15+000 - กม.24+590 LT., RT. (เป็นแห่งๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 28/01/2565 แขวงทางหลวงอ่างทอง โครงการพัฒนาและเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว เชิงประวัติศาสตร์ และศาสนา กิจกรรมหลัก พัฒนายกระดับแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ และศาสนากิจกรรมย่อย ปรับปรุงการแบ่งทิศทาง การจราจรเพื่อความปลอดภัย ทล. ๓๑๙๕ ตอน ลาดตาล-วิเศษชัยชาญ ระหว่างกม.18+900-กม.22+100 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 24/01/2565 แขวงทางหลวงอ่างทอง งานจ้างเหมาทำการงานงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อ กรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับ ความเสียหายจากอุทกภัย ในทางหลวงหมายเลข ๓๒ ตอนควบคุม ๐๒๐๑ ตอน นครหลวง-อ่างทอง ตอน ๕ ระหว่าง กม.๔๓+ ๗๑๙ - กม.๔๓+๗๒๐ จุดกลับรถหลวงปู่ทวด เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 11/01/2565 แขวงทางหลวงอ่างทอง งานจ้างเหมาทำการงานตีเส้นแบ่งช่องจราจร เส้นขอบทาง และเครื่องหมายจราจรด้วยวัสดุสี THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE) ในทางหลวงหมายเลข 33 ตอนควบคุม ตอนควบคุม 0201 ตอน นาคู - ป่าโมก ระหว่าง กม.15+000 - กม.24+590 LT., RT. (เป็นแห่งๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 11/01/2565 แขวงทางหลวงอ่างทอง งานจ้างเหมาทำการงานราวกันอันตราย ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 33 ตอนควบคุม 0201 ตอน นาคู - ป่าโมก ระหว่าง กม.18+300 - กม.19+064 RT. (เป็นแห่งๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 07/01/2565 แขวงทางหลวงอ่างทอง โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3064 ตอน อ่างทอง-ปากดง ระหว่าง กม. 24+697-กม. 26+797 ระยะทาง 2.100 กิโลเมตร เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 116 รายการ