f
title
แขวงทางหลวงอ่างทอง
Angthong Highway
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาทางหลวงอย่างยั่งยืน
หมวดทางหลวงอ่างทอง
ลงวันที่ 15/11/2561

หมวดทางหลวงอ่างทอง เป็นส่วนหนึ่งของแขวงทางหลวงอ่างทอง สังกัดสำนักงานทางหลวงที่ 12   กรมทางหลวง  กระทรวงคมนาคม  ซึ่งจัดตั้งขึ้นมาเมื่อปีงบประมาณ 2551  ตามนโยบายของกรมทางหลวง  ในเรื่องการบริหารงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เดิมตั้งอยู่บริเวณด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางบางปะหัน  ต่อมา ปี 2554 ได้ย้ายมาตั้งบริเวณต่างระดับอ่างทอง  ที่ กม.50+364 ด้านซ้ายทาง   ทางหลวงหมายเลข 32  ตอน อ่างทอง  - ไชโย  พื้นที่ประมาณ 10 ไร่เศษ  ต.บ้านอิฐ  อ.เมือง จ.อ่างทอง


'