f
title
แขวงทางหลวงอ่างทอง
Angthong Highway
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาทางหลวงอย่างยั่งยืน
ประวัติ
ลงวันที่ 30/10/2561

ประวัติแขวงทางหลวงอ่างทอง

แขวงทางหลวงอ่างทอง  เป็นหน่วยงานภาครัฐ สังกัดกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลรักษาทาง ตามพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2549

แขวงทางหลวงอ่างทอง  จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9  กันยายน  2546  ตามคำสั่งกรมทางหลวงที่ จ.1.9/11/2546โดยสังกัดสำนักทางหลวงที่ 10 (สุพรรณบุรี)  เดิมชื่อ “สำนักงานบำรุงทางอ่างทอง”โดยมีวัตถุประสงค์ในการบริหารราชการแบบบูรณาการ เพื่อให้งานบำรุงรักษาทางหลวงมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในสังคมโดยรวม โดยรับสายทางมาจากแขวงทางหลวงอยุธยา, แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่1, แขวงทางหลวงลพบุรีที่1, กรมชลประทาน  ตั้งสำนักงานชั่วคราวอยู่ที่บริเวณด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางบางปะหัน ที่ กม.42 + 450 (เกาะกลาง) ทางหลวงหมายเลข 32 (สายเอเชีย) ตอน บางปะอิน – นครสวรรค์ ในพื้นที่ของตำบลหันสัง อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ต่อมามีคำสั่งกรมทางหลวงที่ จ.1.9/12/47  ลงวันที่ 4 มิถุนายน  2548 ได้เปลี่ยนชื่อจาก “สำนักงานบำรุงทางอ่างทอง” เป็น “สำนักงานบำรุงทางอ่างทอง – อยุธยา” เมื่อเดือนสิงหาคม 2552 ได้ย้ายแขวงทางหลวงอ่างทอง มาตั้งอยู่ที่ เลขที่ 128 หมู่ที่ 8 ตำบลโรงช้าง อำเภอป่าโมก  จังหวัดอ่างทอง ที่ กม.43+000(ด้านซ้ายทาง) ทางหลวงหมายเลข 309  ตอน บางเสด็จ – แยกที่ดิน ในพื้นที่ตำบลโรงช้าง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง และตามคำสั่งกรมทางหลวง ที่  ว.1.9/7/2558 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 จึงเปลี่ยนชื่อจาก “สำนักงานบำรุงทางอ่างทอง – อยุธยา”  เป็น  “แขวงทางหลวงอ่างทอง” สังกัดสำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี)  โดยมีหมวดทางหลวงในความรับผิดชอบทั้งหมด 4 หมวดทางหลวง คือ หมวดทางหลวงป่าโมก, หมวดทางหลวงอ่างทอง , หมวดทางหลวงโพธิ์ทอง และหมวดทางหลวงบางปะหัน


'