f
title
แขวงทางหลวงอ่างทอง
Angthong Highway
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง งานฉุกเฉิน ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง และแผนผังแบบแปลนของสำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) ในทางหลวงหมายเลข 3501 ตอนควบคุม 0100 ตอน อ่างทอง-บางหลวงโดด ระหว่าง กม.8+500-กม.9+897 ปริมาณงาน 1 แห่ง 01/06/2564 อท/EB/49/2564 แขวงทางหลวงอ่างทอง
2 งานจ้างเหมาทำการโครงการยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 32 ตอนควบคุม0201,0202 ตอน นครหลวง-อ่างทอง-ไชโย ระหว่าง กม.40+802-กม.53+732 (เป็นช่วงๆ) ผลผลิต 1 แห่ง 25/03/2564 สัญญา/ข้อตกลง แขวงทางหลวงอ่างทอง
3 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิด 9.00 M. พร้อมอุปกรณ์ครบชุดตลอดจนค่าธรรมเนียมต่าง ๆ แล้วเสร็จใช้งานได้ตามปกติ ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงในทางหลวงหมายเลข 3372 ตอนควบคุม 0102 ตอน สามโก้ – สีบัวทอง ตอน 4 ระหว่าง กม.32+530 – กม.38+025 RT. 24/03/2564 สัญญา/ข้อตกลง แขวงทางหลวงอ่างทอง
4 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ในทางหลวงหมายเลข 3372 ตอนควบคุม 0102 ตอน สามโก้ – สีบัวทอง ตอน 4 ระหว่าง กม.32+530 – กม.38+025 RT. ปริมาณงาน 158 ต้น 18/03/2564 - แขวงทางหลวงอ่างทอง
5 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ในทางหลวงหมายเลข 3372 ตอนควบคุม 0102 ตอน สามโก้ – สีบัวทอง ตอน 3 ระหว่าง กม.27+000 – กม.32+495 RT. ปริมาณงาน 158 ต้น 19/03/2564 สัญญา/ข้อตกลง แขวงทางหลวงอ่างทอง
6 งานจ้างเหมาโครงการยกระดับความปลอดภัยจุดกลับรถในระดับเดียวกัน ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง และแผนผังแบบแปลนของสำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) ในทางหลวงหมายเลข 32 ตอนควบคุม 0202 ตอน อ่างทอง – ไชโย ตอน 3 ระหว่าง กม.57+065 - กม.57+968 11/11/2563 อท.30/2564 แขวงทางหลวงอ่างทอง
7 งานจ้างเหมา ทำการงานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ตามมาตรฐานแบบแปลน สำนักงานภูมิทัศน์สถาปัตยกรมทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 309 ตอน บางเสด็จ – แยกที่ดิน – ไชโย ระหว่าง กม.48+200 – กม.53+900 (เป็นตอน ๆ ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 21/12/2563 อท.55/2564 แขวงทางหลวงอ่างทอง
8 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิด 9.00 M.ในทางหลวงหมายเลข 3454 ตอนควบคุม 0302 ตอน วิเศษชัยชาญ – หน้าโคก ตอน 1 ระหว่าง กม.78+680 – กม.81+215 RT. 23/11/2563 สัญญา/ข้อตกลง แขวงทางหลวงอ่างทอง
9 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิด 9.00 M. พร้อมอุปกรณ์ครบชุดตลอดจนค่าธรรมเนียมต่าง ๆ แล้วเสร็จใช้งานได้ตามปกติ ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง ทล.309 ตอนควบคุม 0202 ตอน แยกที่ดิน – ไชโย ตอน 2 ระหว่าง กม.58+453 – กม.65+130 LT. (เป็นแห่ง ๆ) 23/11/2563 สัญญา/ข้อตกลง แขวงทางหลวงอ่างทอง
10 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิด 9.00 M. ในทางหลวงหมายเลข 3454 ตอนควบคุม 0302 ตอน วิเศษชัยชาญ – หน้าโคก ตอน 2 ระหว่างกม.74+730 -กม.75+045 , กม.81+513-กม.82+493 (LT. , RT. เป็นแห่ง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 23/11/2563 สัญญา/ข้อตกลง แขวงทางหลวงอ่างทอง
11 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิด 9.00 M. พร้อมอุปกรณ์ครบชุดตลอดจนค่าธรรมเนียมต่าง ๆ แล้วเสร็จใช้งานได้ตามปกติ ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง ทล.309 ตอนควบคุม 0202 ตอน แยกที่ดิน - ไชโย ตอน 3 ระหว่าง กม.68+900 - กม.71+420 และกม.72+743 - กม.73+933 LT. 23/11/2563 อท.25/2564 แขวงทางหลวงอ่างทอง
12 งานจ้างเหมาทำการงานปรับปรุงทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 3195 ตอนควบคุม 0201 ตอนลาดตาล-วิเศษชัยชาญ ตอน 5 ระหว่างกม.15+355-กม.22+100 23/11/2563 สัญญา/ข้อตกลง แขวงทางหลวงอ่างทอง
13 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิด 9.00 M. พร้อมอุปกรณ์ครบชุดตลอดจนค่าธรรมเนียมต่าง ๆ แล้วเสร็จใช้งานได้ตามปกติ ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง ทล.3454 ตอนควบคุม 0302 ตอน วิเศษชัยชาญ – หน้าโคก ตอน 1 ระหว่าง กม.78+680 – กม.81+215 RT. 23/11/2563 อท./EB/36/2564 แขวงทางหลวงอ่างทอง
14 งานจ้างเหมาทำการงานตีเส้นแบ่งช่องจราจร เส้นขอบทางและเครื่องหมายจราจรด้วยวัสดุสี THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE) ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 3372 ตอนควบคุม 0101,0102 ตอน นาคู – สามโก้ – สีบัวทอง ระหว่าง กม.0+000 – กม.20+775 (เป็นแห่ง ๆ) 23/11/2563 สัญญา/ข้อตกลง แขวงทางหลวงอ่างทอง
15 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิด 9.00 M. พร้อมอุปกรณ์ครบชุดตลอดจนค่าธรรมเนียมต่าง ๆ แล้วเสร็จใช้งานได้ตามปกติ ทล.3454 ตอนควบคุม 0302 ตอน วิเศษชัยชาญ – หน้าโคก ตอน 2 ระหว่างกม.74+730 – กม.75+045 , กม.81+513 – กม.82+493 (LT. , RT. เป็นแห่ง ๆ) 23/11/2563 อท./EB/34/2564 แขวงทางหลวงอ่างทอง
แสดง 1 ถึง 15 จาก 81 รายการ