f
title
แขวงทางหลวงอ่างทอง
Angthong Highway
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาทางหลวงอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ขายทอดตลาดรถบรรทุก 46-6430-05-1 25/08/2563 อท.5/งท/2563 แขวงทางหลวงอ่างทอง
2 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ตามแบบก่อสร้างส่วนสำรวจและออกแบบ และอนุมัติโดยสำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) ในทางหลวงหมายเลข 334 ตอนควบคุม 0100 ตอน แยกต่างระดับอ่างทอง – บ้านรอ ตอน 1 ระหว่าง กม.2+010 - กม.2+675 06/09/2562 สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) แขวงทางหลวงอ่างทอง
3 งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ตามแบบแปลนของส่วนสำรวจและออกแบบ อนุมัติโดยสำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) ในทางหลวงหมายเลข 3195 ตอนควบคุม 0201 ตอน ลาดตาล – วิเศษชัยชาญ ตอน 1 ระหว่าง กม.9+850 - กม.10+625 ปริมาณงาน 10,075 ตร.ม. 29/01/2562 สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) แขวงทางหลวงอ่างทอง
4 งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ตามแบบแปลนของส่วนสำรวจและออกแบบ อนุมัติโดยสำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) ในทางหลวงหมายเลข 33 ตอนควบคุม 0201 ตอน นาคู – ป่าโมก ระหว่าง กม.38+004 - กม.39+224 ระยะทาง 1.220 กม. ปริมาณงาน 25,620 ตร.ม. 25/12/2561 สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) แขวงทางหลวงอ่างทอง
5 งานจ้างเหมาทำการยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ตามแบบแปลนของส่วนสำรวจและออกแบบ อนุมัติโดยสำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) ในทางหลวงหมายเลข 3064 ตอน อ่างทอง – ปากดง ระหว่าง กม.22+950 - กม.24+200 ปริมาณงาน 1 แห่ง (1.250 กม.) 17/05/2562 สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) แขวงทางหลวงอ่างทอง
6 ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงอ่างทอง เพื่องานจ้างเหมาผลิตพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา จำนวน 1,175 ต้น ในทางหลวงหมายเลข 3372 ตอนควบคุม 0101,0102 ตอน นาคู - สามโก้ - สีบัวทอง ระหว่าง กม.0+000 - กม.59+151 (เป็นแห่งๆ) 11/09/2562 สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) แขวงทางหลวงอ่างทอง
แสดง 1 ถึง 6 จาก 6 รายการ