f
title
แขวงทางหลวงอ่างทอง
Angthong Highway
ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ลงวันที่ 23/05/2562

วันที่ 22 พฤษภาคม 2562

นายปฏิเวชวุฒิศักย์  สุขขี  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอ่างทอง  พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด  พร้อมใจกันถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์โดยสมบูรณ์  เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ  การแสดงความจงรักภักดี  และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ 


'