f
title
แขวงทางหลวงอ่างทอง
Angthong Highway
โครงการปรับปรุงเพิ่มความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ทางหลวงหมายเลข 334 ตอน แยกต่างระดับอ่างทอง – บ้านรอ ระหว่าง กม.2+010 – กม.2+675
ลงวันที่ 23/01/2562

วันพุธที่ 23 มกราคม  2562  เวลา 09.30 น.

นายปฏิเวชวุฒิศักย์  สุขขี  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอ่างทอง พร้อมเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงอ่างทอง จัดประชุมโครงการปรับปรุงเพิ่มความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ทางหลวงหมายเลข 334 ตอน แยกต่างระดับอ่างทอง – บ้านรอ ระหว่าง กม.2+010 – กม.2+675  เพื่อสร้างความเข้าใจและลดความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นได้ให้กับครู นักเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป ณ ห้องประชุมโสตทัศนศึกษา  อาคาร 5 ชั้น 2 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม  โดยมีนายรัฐฐะ  สิริธรังศรี  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง  เป็นประธาน


'