f
title
แขวงทางหลวงอ่างทอง
Angthong Highway
โครงการทางแยกต่างระดับเชื่อมทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน – นครราชสีมา กับ ทางหลวงชนบทหมายเลข นม.1120 (ถนนสุรนารี 2) จ.นครราชสีมา
ลงวันที่ 15/06/2565
โครงการทางแยกต่างระดับเชื่อมทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน – นครราชสีมา กับ ทางหลวงชนบทหมายเลข นม.1120 (ถนนสุรนารี 2) จ.นครราชสีมา เป็นโครงการพัฒนาแนวเส้นทางต่อเชื่อมจากจุดสิ้นสุดของทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน-สระบุรี-นครราชสีมา (Motorway M6) โดยก่อสร้างเป็นสะพานยกระดับความยาว 1,037.16 เมตร ข้ามทางหลวงหมายเลข 204 (ถนน bypass) เชื่อมเข้าทางหลวงชนบทหมายเลข นม.1120 หรือถนนสุรนารี 2 ในพื้นที่ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้ร่วมรับฟังความต้องการจากจังหวัดนคราชสีมาและผลักดันการบูรณาการระหว่างหน่วยงานโดยมอบหมายกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทพิจารณาแนวเส้นทางและความสอดคล้องของโครงการร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และมอบหมายให้กรมทางหลวงออกแบบและดำเนินการก่อสร้าง โดยได้รับงบประมาณปี 2564
โครงการก่อสร้างฯ เริ่มดำเนินการเมื่อเดือน กันยายน พ.ศ. 2564 ปัจจุบัน (เดือน พฤษภาคม 2565) มีผลการดำเนินงาน 17.116% เร็วกว่าแผน 2.712% คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน มกราคม 2567 ซึ่งส่วนหนึ่งของความก้าวหน้าของงาน เกิดจากการบูรณาการระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม จังหวัดนครราชสีมา และหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง
เมื่อโครงการฯแล้วเสร็จ จะมีส่วนสำคัญที่ช่วยเสริมศักยภาพการเดินทางต่อเนื่องจาก Motorway M6 เข้าสู่ตัวเมืองนครราชสีมา เพิ่มทางเลือกในการเดินทาง ลดความคับคั่งของการจราจรในบางเส้นทาง และลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุได้เป็นอย่างดี

'