f
title
แขวงทางหลวงอ่างทอง
Angthong Highway
ประชาสัมพันธ์การปิดซ่อมสะพานกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 35หรือถนนพระราม 2 ที่ กม.34+000 ขาเข้ากรุงเทพ (สะพานกลับรถหน้า รพ.วิภาราม) ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน - 31 สิงหาคม 2565
ลงวันที่ 14/06/2565
กรมทางหลวง โดยแขวงทางหลวงสมุทรสาครขอ ประชาสัมพันธ์การปิดซ่อมสะพานกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 35หรือถนนพระราม 2 ที่ กม.34+000 (สะพานกลับรถหน้า รพ.วิภาราม) มีรูปแบบเป็นสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงยกระดับ ใช้กลับรถเข้ากรุงเทพมหานคร ทางรถกว้าง 6.00 - 8.00 เมตร ขอบทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร ความยาว 407 เมตร มีตอม่อทั้งหมด 22 ตับ สะพานกลับรถดังกล่าวเปิดให้บริการผู้ใช้รถใช้ถนน รองรับปริมาณการจราจรทดแทนจุดกลับรถระดับล่าง มีอายุการใช้งานมานาน นอกจากนี้ จังหวัดสมุทรสาครมีสถานประกอบการอยู่ในพื้นที่สองข้างทาง และในนิคมอุตสาหกรรมหนาแน่น จึงมีปริมาณรถบรรทุกขนาดใหญ่ใช้สะพานกลับรถ เพื่อขนส่งสินค้าเป็นจำนวนมาก ทำให้โครงสร้างส่วนบน (พื้นสะพาน) ชำรุดเสียหายเพิ่มมากขึ้น
กรมทางหลวง โดย ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าสำรวจความเสียหายพร้อมทั้งจัดทำแผนงานบำรุงรักษาสะพาน และได้รับการจัดสรรงบประมาณในปี 2565 เพื่อดำเนินการซ่อมแซมและบูรณะโครงสร้างสะพานที่ชำรุดเสียหาย ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เพื่ออำนวยความสะดวกปลอดภัยให้กับผู้ใช้เส้นทาง ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน - 31 สิงหาคม 2565 โดยมีขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้
1. งานทุบรื้อพื้นสะพานที่อยู่บนคานคอนกรีต I -Girder (Full Depth) พื้นที่อยู่บนคานคอนกรีตอัดแรงช่วงตอม่อตับที่ 11 - 12, 12 - 13 เปลี่ยนพื้นใหม่ จำนวน 2 ช่วง
2. งานสกัดพื้นที่เสียหายปานกลาง ส่วนที่อยู่บนโครงสร้างสะพานและส่วนที่อยู่บนคานคอนกรีตอัดแรง (Partial depth) บริเวณผิวบนตอม่อตับที่ 11 - 12 - 13 และบนพื้นส่วนของทางขึ้นหรือทางลง
ทั้งนี้ ระหว่างดำเนินการซ่อมแซมพื้นสะพาน สามารถใช้จุดกลับรถทดแทนได้ โดยรถไม่เกิน 6 ล้อ ใช้จุดกลับรถใต้สะพานข้ามคลองขุดบ้านบ่อ ที่ กม.39+338 และรถตั้งแต่ 10 ล้อขึ้นไป ใช้จุดกลับรถหน้าวัดเกตุมฯ ที่ กม.43+570 สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นายสาระ กันยาหลง นายช่างควบคุมงาน โทร. 0-8171-41091, แขวงทางหลวงสมุทรสาคร โทร. 0-2420-1406, 0-2420-6822-3 และสายด่วนกรมทางหลวง 1586

'