f
title
แขวงทางหลวงอ่างทอง
Angthong Highway
กรมทางหลวงออกแบบ ทล.311 จุดตัดแยกศาลหลักเมืองถึงจุดตัดแยกไกรสรราชสีห์ พร้อมสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาแห่งใหม่เพิ่มประสิทธิภาพการคมนาคม รวมปรับภูมิทัศน์เป็นแลนด์มาร์กเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว จ.สิงห์บุรี
ลงวันที่ 26/03/2564
กรมทางหลวงออกแบบ ทล.311 จุดตัดแยกศาลหลักเมืองถึงจุดตัดแยกไกรสรราชสีห์ พร้อมสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาแห่งใหม่เพิ่มประสิทธิภาพการคมนาคม รวมปรับภูมิทัศน์เป็นแลนด์มาร์กเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว จ.สิงห์บุรี
กรมทางหลวง โดยสำนักสำรวจและออกแบบดำเนินโครงการสำรวจและออกแบบทางแยกบนทางหลวงหมายเลข 311 จุดตัดทางแยกศาลหลักเมือง ถึงจุดตัดแยกไกรสรราชสีห์ (รวมสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา) จ.สิงห์บุรี เพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรบนทางหลวงหมายเลข 311 และบริเวณทางแยกต่างๆ ในสายทาง ได้แก่ ทางแยกศาลหลักเมือง แยกขุนสันต์ แยกไกรสรราชสีห์ ระยะทางประมาณ 1.5 กิโลเมตร โดยการปรับรูปแบบเป็นระบบวงเวียนเพื่อทดแทนการใช้สัญญาณไฟจราจร เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและเกิดความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนและมีความเหมาะสมกับสภาพของพื้นที่
นอกจากนี้ ยังได้ทำการศึกษาการออกแบบสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาแห่งใหม่ทดแทนสะพานเดิมที่มีอายุการใช้งานมานาน โดยจากผลการศึกษาการมีส่วนร่วมประชาชนและสิ่งแวดล้อมของโครงการ และ ผลด้านวิศวกรรมและเศรษฐศาสตร์ ได้คัดเลือกรูปแบบสะพานเป็นสะพานโค้งคันธนู มีระบบเคเบิ้ลแบบเครือข่าย (Network Tied Arc Bridge) ที่มีความยาวช่วงข้ามแม่น้ำเท่ากับ 150 เมตร โดยสะพานแห่งใหม่นี้ได้ออกแบบให้รองรับการจราจรจำนวน 3 ช่องจราจร ความกว้างช่องจราจร 3.50 เมตร ไหล่ทางด้านนอกและด้านในกว้าง 2.50 เมตร ทั้งนี้ในอนาคตสามารถปรับเพิ่มเป็น 4 ช่องจราจรได้ ในบริเวณสะพานได้มีการออกแบบปรับปรุงทางลอดใต้สะพานให้สามารถกลับรถและให้เรือสามารถสัญจรได้ โดยระบบของสะพานโค้งคันธนูนี้ เป็นระบบที่ออกแบบให้ก่อสร้างได้รวดเร็ว เป็นโครงสร้างเหล็กที่ทนการกัดกร่อนสูง ช่วยลดงบประมาณในการบำรุงรักษา และยังออกแบบให้เข้ากับทัศนียภาพของพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา งบประมาณโครงการ 980 ล้านบาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) จากคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) หากรายงานผ่านการพิจารณาแล้วจะเสนอของบประมาณก่อสร้างตามขั้นตอนต่อไป
สำหรับทางหลวงหมายเลข 311 นับเป็นทางสายหลักที่เชื่อมโยงการเดินทางจากทางหลวงหมายเลข 32 (สายเอเชีย) และพื้นที่ด้านตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา ผ่านทางแยกต่างระดับสิงห์บุรีใต้ รวมถึงการเดินทางจากทิศเหนือของพื้นที่โครงการฯ ผ่านทางแยกต่างระดับสิงห์บุรีเหนือเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 335 แล้วบรรจบกันที่ทางแยกไกรสรราชสีห์ ก่อนจะข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาเข้าสู่พื้นที่เศรษฐกิจหลักของจังหวัดสิงห์บุรีฝั่งตะวันตก โดยมีทางแยกศาลหลักเมืองเป็นจุดรวมและกระจายการจราจรในพื้นที่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา
เมื่อโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จจะช่วยบรรเทาความคับคั่งของปริมาณการจราจร ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชน เพิ่มประสิทธิภาพการคมนาคมขนส่ง และรองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี เพิ่มคุณภาพชีวิตให้ชุมชนโดยรอบ และยังสามารถพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวรวมทั้งเป็นแลนด์มาร์กที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นของจังหวัดสิงห์บุรีได้ในอนาคต

'