f
title
แขวงทางหลวงอ่างทอง
Angthong Highway
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเส้นทางตามประกาศผู้อำนวยการทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 32 บางปะอิน - พยุหะคีรี (ช่วงอยุธยา - อ่างทอง) ระหว่าง กม. 4+100 ถึง กม.50+000 ทั้งขาเข้าและขาออก
ลงวันที่ 29/03/2564
กรมทางหลวง โดยสำนักอำนวยความปลอดภัย ได้จัดทำภาพ infographic เพื่อใช้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเส้นทางตามประกาศผู้อำนวยการทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 32 บางปะอิน - พยุหะคีรี (ช่วงอยุธยา - อ่างทอง) ระหว่าง กม. 4+100 ถึง กม.50+000 ทั้งขาเข้าและขาออก เป็นเส้นทางที่ใช้ความเร็วตามกฎกระทรวงฉบับใหม่นี้ได้

'