f
title
แขวงทางหลวงอ่างทอง
Angthong Highway
กรมทางหลวง ขยาย 6 ช่องจราจร ทล.3 สาย อ.บางปู - อ.บางปะกง ตอน 4 แล้วเสร็จ
ลงวันที่ 26/03/2564
กรมทางหลวง ขยาย 6 ช่องจราจร ทล.3 สาย อ.บางปู - อ.บางปะกง ตอน 4 แล้วเสร็จ
เพิ่มประสิทฺธิภาพโครงข่ายโลจิสติกส์สู่การเป็นศูนย์กลางคมนาคมขนส่งของภูมิภาคอาเซียน
กรมทางหลวง โดยสำนักงานก่อสร้างทางที่ 1 ดำเนินการก่อสร้างขยายทางหลวงหมายเลข 3 สาย อ.บางปู - อ.บางปะกง ตอน 4 ระหว่าง กม.64+600 - กม.70+300 รวมระยะทาง 5.7 กิโลเมตร อยู่ในพื้นที่อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยทางหลวงสายนี้มีทั้งหมด 5 ตอน รวมระยะทาง 28.752 กิโลเมตร ขณะนี้ก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน 2 ตอน เหลืออีก 3 ตอน อยู่ระหว่างการก่อสร้างมีความคืบหน้าแล้วกว่าร้อยละ 65
สำหรับโครงการดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของทางหลวงหมายเลข 3 หรือถนนสุขุมวิท มีจุดเริ่มต้นตั้งแต่กรุงเทพมหานคร สิ้นสุดที่จังหวัดตราด เป็นทางหลวงสายสำคัญในการคมนาคมขนส่งของภาคตะวันออกรวมถึงเชื่อมโยงเส้นทางการค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน ลักษณะโครงการก่อสร้างเป็นมาตรฐานทางชั้นพิเศษขนาด 6 ช่องจราจร ไปกลับข้างละ 3 ช่องจราจร ขยายคันทางเดิมจาก 2 ช่องจราจร เป็น 6 ช่องจราจร ผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ผิวจราจรกว้างช่องละ 3.5 เมตร มีเกาะกลางแบบยก กว้าง 5.1 เมตร ก่อสร้างสะพานใหม่ จำนวน 1 แห่ง ก่อสร้างสะพานลอยคนข้าม จำนวน 1 แห่ง รวมงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและไฟกระพริบ งบประมาณ 550,192,090 บาท
โครงการก่อสร้างดังกล่าวเมื่อเเล้วเสร็จ เป็นเส้นทางสายหลักเชื่อมต่อการคมนาคมขนส่งระหว่างภาคกลางและภาคตะวันออกได้อย่างสมบูรณ์ ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการขนส่ง อีกทั้งยังมีความสำคัญต่อการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก ซึ่งจะช่วยส่งเสริมทั้งในภาคธุรกิจการค้าและการท่องเที่ยว ตามแผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมทางหลวง
26 มีนาคม 2564

'