f
title
แขวงทางหลวงอ่างทอง
Angthong Highway
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาทางหลวงอย่างยั่งยืน
โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 332 สายแยกทางหลวงหมายเลข 3 (แยกเจ) จ.ชลบุรี – บรรจบทางหลวงหมายเลข 3 (แยกอู่ตะเภา) จ.ระยอง
ลงวันที่ 03/02/2564
กรมทางหลวงเดินหน้าขยาย ทล. 332 ชลบุรี-ระยอง เป็น 4 ช่องจราจร เชื่อมโยงขนส่งโลจิสติกส์ภาคตะวันออกและรองรับ EEC คาดแล้วเสร็จสิงหาคมนี้
กรมทางหลวง โดยสำนักก่อสร้างทางที่ 2 ได้ดำเนินการโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 332 สายแยกทางหลวงหมายเลข 3 (แยกเจ) จ.ชลบุรี – บรรจบทางหลวงหมายเลข 3 (แยกอู่ตะเภา) จ.ระยอง จุดเริ่มต้นที่ กม.0+000 สิ้นสุดที่ กม.14+487 รวมระยะทาง 14.48 กิโลเมตร จากเดิมเป็นทางขนาด 2 ช่องจราจร (ไป-กลับ) แต่เนื่องจากในปัจจุบันมีปริมาณการจราจรเพิ่มมากขึ้น ทำให้ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง กรมทางหลวงจึงดำเนินการก่อสร้างเป็นทางชั้นพิเศษขนาด 4 ช่องจราจร (แบ่งทิศการจราจรฝั่งละ 2 ช่องจราจรไป-กลับ) ผิวจราจรเป็นแอสฟัลต์คอนกรีต เกาะกลางแบบยก และสร้างสะพานข้ามแยก จำนวน 2 แห่ง พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง งบประมาณ 797,566,000 บาท ขณะนี้การก่อสร้างมีความคืบหน้าประมาณ 78 % ซึ่งจะแล้วเสร็จในเดือนสิงหาคม 2564
ทั้งนี้ เมื่อโครงการแล้วเสร็จจะช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรหนาแน่น ระบายรถจากจังหวัดชลบุรีสู่จังหวัดระยอง ทำให้ประชาชนสามารถเดินทางได้สะดวกและปลอดภัย เพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้า สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมตามแผนงานบูรณาการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก(EEC) ในระหว่างดำเนินการอาจทำให้ไม่ได้รับความสะดวก กรมทางหลวงต้องขออภัย ณ โอกาสนี้ และขอให้ประชาชนใช้เส้นทางอย่างระมัดระวัง รวมทั้งขอความร่วมมือผู้ใช้เส้นทางปฏิบัติตามป้ายเตือน ป้ายแนะนำทางเลี่ยง ป้ายเสริมจากโครงการ และสัญญาณจราจรที่ติดตั้งไว้ เพื่อประโยชน์ต่อการเดินทาง ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือแจ้งเหตุต่างๆ ระหว่างดำเนินการได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง)

'