f
title
แขวงทางหลวงอ่างทอง
Angthong Highway
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาทางหลวงอย่างยั่งยืน
จริงหรือไม่ เสียชีวิตบนทางหลวงได้รับเงินช่วยเหลือ
ลงวันที่ 25/01/2564

กรมทางหลวงไม่มีการจ่ายเงินช่วยเหลือในกรณี เสียชีวิตบนทางหลวง และขอให้หยุดแชร์ข้อมูลอันเป็นเท็จ


'