f
title
แขวงทางหลวงอ่างทอง
Angthong Highway
กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3064 ตอน อ่างทอง – ปากดง ระหว่าง กม.22+950 – กม.24+200
ลงวันที่ 09/11/2561

วันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน 2561  เวลา  10.00 น. 

นายปฏิเวชวุฒิศักย์  สุขขี  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอ่างทอง  , นายสมหมาย  ศรีสุวรรณ รองผู้อำนวยการ (ฝ่ายปฏิบัติการ) , นางสุภาพร  ศรีภักดี รองผู้อำนวยการ (ฝ่ายบริหาร) และเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงอ่างทอง จัดทำโครงการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหว่าง  ผู้นำท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3064  ตอน อ่างทอง – ปากดง  ระหว่าง กม.22+950 – กม.24+200 รวมระยะทาง 1.250 กิโลเมตร  ณ ห้องประชุมอำเภอแสวงหา ตำบลแสวงหา อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง โดยมีนายประมวล  มุ่งมาตร  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธาน


'