f
title
แขวงทางหลวงอ่างทอง
Angthong Highway
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาทางหลวงอย่างยั่งยืน
แจ้งทางเบี่ยงจราจร (แยกศาลาแดง)ช่วงวันที่ 11 กรกฎาคม 2563 - 10 สิงหาคม 2563
ลงวันที่ 13/07/2563
ประชาสัมพันธ์
??แจ้งทางเบี่ยงจราจร (แยกศาลาแดง)ช่วงวันที่ 11 กรกฎาคม 2563 - 10 สิงหาคม 2563?? เพื่อทำการก่อสร้างปรับปรุงผิวทางบริเวณทางแยก
- จากเมืองออกมาถึงแยกยังวิ่งต่อได้ปกติทุกขา
- จาก รร.สตรีฯ มาถึงแยกยังวิ่งต่อได้ปกติทุกขา
ขออภัยในความไม่สะดวก สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม??035-661742

'