f
title
แขวงทางหลวงอ่างทอง
Angthong Highway
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาทางหลวงอย่างยั่งยืน
โครงการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 3195
ลงวันที่ 14/04/2563

ประชาสัมพันธ์
โครงการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 3195 ตอน ลาดตาล - วิเศษชัยชาญ
ระหว่าง กม.22+100 - กม.25+300ปริมาณงาน 3.200 กิโลเมตร
วงเงิน 25,000,000.00 บาท (งบพัฒนาจังหวัด)

เนื่องจากบริเวณดังกล่าวเป็นช่วงสายทางที่มีปริมาณจราจรสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นเส้นทางผ่านส่วนราชการขนาดใหญ่ อาทิ โรงพยาบาลวิเศษชัยชาญ สถานีตำรวจภูธรวิเศษชัยชาญ รวมทั้งผ่านชุมชนหลายแห่ง
สภาพทางปัจจุบันเป็นถนน 4 ช่องจราจร ทิศทางละ 2 ช่องจราจร แบ่งทิศทางด้วยเกาะสี ปัจจุบันมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยครั้ง จึงเห็นควรปรับปรุงเกาะกลางถนนให้เป็นเกาะถาวร เพื่อจัดการจราจรอย่างเป็นระบบ อำนวยความปลอดภัยให้แก่ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง

จังหวัดอ่างทอง และ แขวงทางหลวงอ่างทอง ให้ความสำคัญในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเป็นอย่างยิ่ง เพราะการดำเนินงานอย่างโปร่งใส ยุติธรรมและก่อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม จากสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid - 19) จึงไม่สามารถจัดประชุมชี้แจงรายละเอียด พร้อมรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนได้ แขวงฯอ่างทอง ขอประชาสัมพันธ์ผ่านทาง Social Media (Facebook) และดำเนินการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ (พื้นที่ก่อสร้าง) ในบริเวณดังกล่าว


'