f
title
แขวงทางหลวงอ่างทอง
Angthong Highway
รับหนังสือร้องเรียนจากประชาชน
ลงวันที่ 31/10/2561

วันพุธ ที่ 31 ตุลาคม 2561  เวลา  09.00 น. 

นายปฏิเวชวุฒิศักย์  สุขขี  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอ่างทอง  มอบหมายให้นายสมหมาย  ศรีสุวรรณ  รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอ่างทอง ,  นายธวัชชัย  โลทะกะ  หัวหน้าหมวดทางหลวงโพธิ์ทอง  และนางเนืองนิตย์  สระแก้ว  หัวหน้างานสารสนเทศ  ร่วมรับฟังปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนชาวอำเภอแสวงหา พร้อมชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชน  โดยมีนายรัฐฐะ  สิริธรังศรี  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นตัวแทนรับหนังสือร้องเรียนจากประชาชน


'