f
title
แขวงทางหลวงอ่างทอง
Angthong Highway
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาทางหลวงอย่างยั่งยืน
โครงการ " ๑ จังหวัด ๑ ถนนเฉลิมพระเกียรติ"
ลงวันที่ 28/09/2563
นายณัฐพร เนียมกลิ่น ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอ่างทอง พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอ่างทอง และ ข้าราชการในเจ้าหน้าที่ในสังกัด ประชุมหารือการดำเนินการตามโครงการ " ๑ จังหวัด ๑ ถนนเฉลิมพระเกียรติ" ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอิฐ , เทศบาลตำบลโพสะ , องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแห และ เทศบาลตำบลศาลาแดง ณ ห้องประชุมเรืองสุขศรี แขวงทางหลวงอ่างทอง

'