f
title
แขวงทางหลวงอ่างทอง
Angthong Highway
 
ข่าวสารทางหลวง
title
โครงการทางแยกต่างระดับเชื่อมทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน – นครราชสีมา กับ ทางหลวงชนบทหมายเลข นม.1120 (ถนนสุรนารี 2) จ.นครราชสีมา

โครงการทางแยกต่างระดับเชื่อมทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน – นครราชสีมา กับ ทางหลวงชนบทหมายเลข นม.1120 (ถนนสุรนารี 2) จ.นครราชสีมา เป็นโครงการพัฒนาแนวเส้นทางต่อเชื่อมจากจุดสิ้นสุดของทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน-สระบุรี-นครราชสีมา (Motorway M6) โดยก่อสร้างเป็นสะพานยกระดับความยาว 1,037.16 เมตร ข้ามทางหลวงหมายเลข 204 (ถนน bypass) เชื่อมเข้าทางหลวงชนบทหมายเลข นม.1120 หรือถนนสุรนารี 2 ในพื้นที่ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้ร่วมรับฟังความต้องการจากจังหวัดนคราชสีมาและผลักดันการบูรณาการระหว่างหน่วยงานโดยมอบหมายกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทพิจารณาแนวเส้นทางและความสอดคล้องของโครงการร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และมอบหมายให้กรมทางหลวงออกแบบและดำเนินการก่อสร้าง โดยได้รับงบประมาณปี 2564 โครงการก่อสร้างฯ เริ่มดำเนินการเมื่อเดือน กันยายน พ.ศ. 2564 ปัจจุบัน (เดือน พฤษภาคม 2565) มีผลการดำเนินงาน 17.116% เร็วกว่าแผน 2.712% คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน มกราคม 2567 ซึ่งส่วนหนึ่งของความก้าวหน้าของงาน เกิดจากการบูรณาการระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม จังหวัดนครราชสีมา และหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง เมื่อโครงการฯแล้วเสร็จ จะมีส่วนสำคัญที่ช่วยเสริมศักยภาพการเดินทางต่อเนื่องจาก Motorway M6 เข้าสู่ตัวเมืองนครราชสีมา เพิ่มทางเลือกในการเดินทาง ลดความคับคั่งของการจราจรในบางเส้นทาง และลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุได้เป็นอย่างดี
title
ประชาสัมพันธ์การปิดซ่อมสะพานกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 35หรือถนนพระราม 2 ที่ กม.34+000 ขาเข้ากรุงเทพ (สะพานกลับรถหน้า รพ.วิภาราม) ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน - 31 สิงหาคม 2565

กรมทางหลวง โดยแขวงทางหลวงสมุทรสาครขอ ประชาสัมพันธ์การปิดซ่อมสะพานกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 35หรือถนนพระราม 2 ที่ กม.34+000 (สะพานกลับรถหน้า รพ.วิภาราม) มีรูปแบบเป็นสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงยกระดับ ใช้กลับรถเข้ากรุงเทพมหานคร ทางรถกว้าง 6.00 - 8.00 เมตร ขอบทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร ความยาว 407 เมตร มีตอม่อทั้งหมด 22 ตับ สะพานกลับรถดังกล่าวเปิดให้บริการผู้ใช้รถใช้ถนน รองรับปริมาณการจราจรทดแทนจุดกลับรถระดับล่าง มีอายุการใช้งานมานาน นอกจากนี้ จังหวัดสมุทรสาครมีสถานประกอบการอยู่ในพื้นที่สองข้างทาง และในนิคมอุตสาหกรรมหนาแน่น จึงมีปริมาณรถบรรทุกขนาดใหญ่ใช้สะพานกลับรถ เพื่อขนส่งสินค้าเป็นจำนวนมาก ทำให้โครงสร้างส่วนบน (พื้นสะพาน) ชำรุดเสียหายเพิ่มมากขึ้น กรมทางหลวง โดย ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าสำรวจความเสียหายพร้อมทั้งจัดทำแผนงานบำรุงรักษาสะพาน และได้รับการจัดสรรงบประมาณในปี 2565 เพื่อดำเนินการซ่อมแซมและบูรณะโครงสร้างสะพานที่ชำรุดเสียหาย ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เพื่ออำนวยความสะดวกปลอดภัยให้กับผู้ใช้เส้นทาง ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน - 31 สิงหาคม 2565 โดยมีขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้ 1. งานทุบรื้อพื้นสะพานที่อยู่บนคานคอนกรีต I -Girder (Full Depth) พื้นที่อยู่บนคานคอนกรีตอัดแรงช่วงตอม่อตับที่ 11 - 12, 12 - 13 เปลี่ยนพื้นใหม่ จำนวน 2 ช่วง 2. งานสกัดพื้นที่เสียหายปานกลาง ส่วนที่อยู่บนโครงสร้างสะพานและส่วนที่อยู่บนคานคอนกรีตอัดแรง (Partial depth) บริเวณผิวบนตอม่อตับที่ 11 - 12 - 13 และบนพื้นส่วนของทางขึ้นหรือทางลง ทั้งนี้ ระหว่างดำเนินการซ่อมแซมพื้นสะพาน สามารถใช้จุดกลับรถทดแทนได้ โดยรถไม่เกิน 6 ล้อ ใช้จุดกลับรถใต้สะพานข้ามคลองขุดบ้านบ่อ ที่ กม.39+338 และรถตั้งแต่ 10 ล้อขึ้นไป ใช้จุดกลับรถหน้าวัดเกตุมฯ ที่ กม.43+570 สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นายสาระ กันยาหลง นายช่างควบคุมงาน โทร. 0-8171-41091, แขวงทางหลวงสมุทรสาคร โทร. 0-2420-1406, 0-2420-6822-3 และสายด่วนกรมทางหลวง 1586
title
กรมทางหลวงขยาย ทล.3 สาย ตราด – หาดเล็ก จ.ตราด 4 เลน แล้วเสร็จตลอดสาย รองรับระบบการขนส่งโลจิสติกส์ ระหว่างประเทศไทย – กัมพูชา

กรมทางหลวง โดย สำนักก่อสร้างทางที่ 2 ดำเนินการก่อสร้างขยายทางหลวงหมายเลข 3 สาย ตราด – หาดเล็ก ตอน ทางแยกเข้า ต.ไม้รูด – บ.คลองจาก 4 ช่องจราจร แล้วเสร็จ ระหว่าง กม.454+390 – กม.477+840 ระยะทางยาวประมาณ 23.45 กิโลเมตร ในพื้นที่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด ตามนโยบายของ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ที่ต้องการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงและมาตรฐานความปลอดภัยในเส้นทาง โครงการก่อสร้างขยาย ตอนทางแยกเข้า ต.ไม้รูด – บ.คลองจาก ในพื้นที่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด เป็นตอนสุดท้ายของการขยายช่องจราจรของทางหลวงหมายเลข 3 สาย ตราด – หาดเล็ก ซึ่งเป็นทางหลวงที่มีความสำคัญของจังหวัดตราด โดยเฉพาะด้านการสัญจรของประชาชนในพื้นที่ และการขนส่งสินค้า รวมไปถึงมีความสำคัญในระดับประเทศ เป็นประตูการค้าชายแดน มีด่านการค้าบ้านหาดเล็ก ซึ่งมีศักยภาพในการเป็นศูนย์กระจายสินค้า สามารถเชื่อมโยงกับเขตเศรษฐกิจพิเศษเกาะกง ราชอาณาจักรกัมพูชา ทำให้มีอัตราการเพิ่มขึ้นของปริมาณรถที่เข้ามาใช้เส้นทางสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงได้ทำการก่อสร้างขยายช่องจราจรจาก 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร ลักษณะการก่อสร้าง สาย ตราด – หาดเล็ก ตอนทางแยกเข้า ต.ไม้รูด – บ.คลองจาก เป็นงานก่อสร้างขยายช่องจราจร เริ่มต้นก่อสร้างที่ กม.454+390 ที่ ต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่ จ.ตราด และสิ้นสุดที่ กม.477+840 ระยะทางประมาณ 23.45 กิโลเมตร ก่อสร้างเป็นมาตรฐานทางชั้นพิเศษ ขยายคันทางจาก 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร (ไป - กลับ ข้างละ 2 ช่องจราจร) กว้างช่องละ 3.5 เมตร ผิวทางและไหล่ทางเป็นแอสฟัลท์คอนกรีต ไหล่ทางด้านนอกกว้าง 2.5 เมตร แบ่งทิศทางจราจรด้วยเกาะกลาง พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ไฟสัญญาณจราจร ไฟกระพริบ บนทางหลวง งบประมาณ 985,471,490 บาท เมื่อโครงการดังกล่าวก่อสร้างแล้วเสร็จจะทำให้ทางหลวงหมายเลข 3 สายตราด – หาดเล็ก เป็น 4 ช่องจราจร ตลอดสาย เป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจของภาคตะวันออก ทำให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของจังหวัดใกล้เคียง รองรับการขยายของตัวเมืองและการขนส่งสินค้าและผู้โดยสาร ระหว่างประเทศไทย – กัมพูชา อีกทั้งยังเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในภูมิภาคให้ดีขึ้น กรมทางหลวงขอความร่วมมือผู้ใช้ทางปฏิบัติตาม “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” ขับขี่ด้วยความระมัดระวังเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านและผู้ร่วมทาง ประชาชนสามารถสอบถามเส้นทางการเดินทางได้ที่ สายด่วนกรมทางหลวง โทร 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง)